โš ๏ธ Warning: This is a draft โš ๏ธ

This means it might contain formatting issues, incorrect code, conceptual problems, or other severe issues.

If you want to help to improve and eventually enable this page, please fork RosettaGit's repository and open a merge request on GitHub.

[[Category:Puzzles]]

{{task|Games}}

Create a simple version of the board game: [https://en.wikipedia.org/wiki/Mastermind_(board_game) Mastermind].

It must be possible to:

 • choose the number of colors will be used in the game(2 - 20)
 • choose the color code length(4 - 10)
 • choose the maximum number of guesses the player has (7 - 20)
 • choose whether or not will be repeated colors in the code

The game should display all the player guesses and the results of that guess.

Display(just an idea.): {| class="wikitable" border="1" |- ! Feature !! Graphic Version !! Text Version |- | Player guess | Colored circles | Alphabet letters |- |Correct color & position |Black circle |X |- |Correct color |White circle |O |- |None |Gray circle | - |- |}

A text version example: 1: ADEF - XXO-

Translates to:

first guess;

the four colors(ADEF);

result: two correct colors and spot, one correct color/wrong spot one color is not in the code.

Happy coding!

;Related tasks:

 • [[Bulls and cows]]
 • [[Bulls and cows/Player]]
 • [[Guess the number]]
 • [[Guess the number/With Feedback]]

Ada

{{works with|Ada|Ada|2012}}

with Ada.Text_IO;
with Ada.Numerics.Discrete_Random;
with Ada.Strings.Fixed;
with Ada.Containers.Ordered_Sets;

use Ada.Strings.Fixed;

procedure MasterMind
is
  subtype Color_Number is Positive range 2 .. 20;
  subtype Code_Size is Positive range 4 .. 10;
  subtype Guesses_Number is Positive range 7 .. 20;
  subtype Color is Character range 'A' .. 'T';

  function Hint(correct, guess : in String) return String
  is
   Xs : Natural := 0;
   Os : Natural := 0;
   to_display : String(1 .. correct'Length) := (others => '-');
  begin
   for I in guess'Range loop
     if guess(I) = correct(I) then
      Xs := Xs + 1;
      to_display(I) := 'X';
     end if;
   end loop;
   for I in guess'Range loop
     if to_display(I) = '-' then
      for J in correct'Range loop
        if J /= I and to_display(J) /= 'X' and correct(J) = guess(I) then
         Os := Os + 1;
         exit;
        end if;
      end loop;
     end if;
   end loop;
   return Xs * 'X' & Os * 'O' & (guess'Length - Xs - Os) * '-';
  end Hint;

  generic
   type Data is (<>);
  function Input(message : in String) return Data;
  -- Input will loop until a correct value is given by the user.
  -- For each wrong input, the program will prompt the range of expected values.

  function Input(message : in String) return Data is
  begin
   loop
     Ada.Text_IO.Put(message);
     declare
      S : constant String := Ada.Text_IO.Get_Line;
     begin
      return Data'Value(S);
     exception
      when Constraint_Error =>
        Ada.Text_IO.New_Line;
        Ada.Text_IO.Put_Line("Invalid input!");
        Ada.Text_IO.Put_Line
         ("Expected values in range:"
         & Data'First'Img & " .." & Data'Last'Img);
        Ada.Text_IO.New_Line;
     end;
   end loop;
  end;

  function Input_Color_Number is new Input(Color_Number);
  function Input_Code_Size is new Input(Code_Size);
  function Input_Guesses_Number is new Input(Guesses_Number);
  function Input_Boolean is new Input(Boolean);

  CN : constant Color_Number := Input_Color_Number("How many colors? ");
  GN : constant Guesses_Number := Input_Guesses_Number("How many guesses? ");
  CS : constant Code_Size := Input_Code_Size("Size of the code? ");
  repeats : Boolean := Input_Boolean("With repeats? ");
  -- Not constant: if Color < Code_Size, we will have repetitions anyway.

  subtype Actual_Colors is Color range Color'First .. Color'Val(Color'Pos(Color'First) + CN - 1);
  package Actual_Colors_Sets is new Ada.Containers.Ordered_Sets(Element_Type => Actual_Colors);

  package Color_Random is new Ada.Numerics.Discrete_Random(Result_Subtype => Actual_Colors);
  generator : Color_Random.Generator;

  function Random return String
  is
   C : String(1 .. CS);
   seen : Actual_Colors_Sets.Set;
  begin
   for I in C'Range loop
     C(I) := Color_Random.Random(generator);
     while (not repeats) and seen.Contains(C(I)) loop
      C(I) := Color_Random.Random(generator);
     end loop;
     seen.Include(C(I));
   end loop;
   return C;
  end Random;

  function Get_Code return String is
  begin
   loop
     Ada.Text_IO.Put("> ");
     declare
      input : constant String := Ada.Text_IO.Get_Line;
     begin
      if input'Length /= CS then
        raise Constraint_Error;
      end if;
      for C of input loop
        if C not in Actual_Colors then
         raise Constraint_Error;
        end if;
      end loop;
      return input;
     exception
      when Constraint_Error =>
        Ada.Text_IO.New_Line;
        Ada.Text_IO.Put_Line("Invalid input!");
        Ada.Text_IO.New_Line;
     end;
   end loop;
  end Get_Code;

  found : Boolean := False;
begin
  if (not repeats) and (CN < CS) then
   Ada.Text_IO.Put_Line("Not enough colors! Using repeats anyway.");
   repeats := True;
  end if;

  Color_Random.Reset(generator);

  declare
   answer : constant String := Random;
   previous : array(1 .. GN) of String(1 .. CS*2);
  begin
   for I in 1 .. GN loop
     declare
      guess : constant String := Get_Code;
     begin
      if guess = answer then
        Ada.Text_IO.Put_Line("You won, congratulations!");
        found := True;
      else
        previous(I) := guess & Hint(answer, guess);
        Ada.Text_IO.Put_Line(44 * '-');
        for J in 1 .. I loop
         Ada.Text_IO.Put_Line
          (previous(J)(1 .. CS)
           & " => " & previous(J)(CS+1 .. previous(J)'Last));
        end loop;
        Ada.Text_IO.Put_Line(44 * '-');
        Ada.Text_IO.New_Line;
      end if;
     end;
     exit when found;
   end loop;
   if not found then
     Ada.Text_IO.Put_Line("You lost, sorry! The answer was: " & answer);
   end if;
  end;
end MasterMind;

{{out}}

How many colors? 9
How many guesses? 4

Invalid input!
Expected values in range: 7 .. 20

How many guesses? 20
Size of the code? 4
With repeats? False
> ABCD
--------------------------------------------
ABCD => XOO-
--------------------------------------------

> EFGH
--------------------------------------------
ABCD => XOO-
EFGH => O---
--------------------------------------------

> ABCE
--------------------------------------------
ABCD => XOO-
EFGH => O---
ABCE => XOO-
--------------------------------------------

> ABCF
--------------------------------------------
ABCD => XOO-
EFGH => O---
ABCE => XOO-
ABCF => XOO-
--------------------------------------------

> ABCG
--------------------------------------------
ABCD => XOO-
EFGH => O---
ABCE => XOO-
ABCF => XOO-
ABCG => XXOO
--------------------------------------------

> ACBG
You won, congratulations!

C++

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <ctime>
#include <string>
#include <vector>

typedef std::vector<char> vecChar;

class master {
public:
  master( size_t code_len, size_t clr_count, size_t guess_count, bool rpt ) {
    std::string color = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRST";

    if( code_len < 4 ) code_len = 4; else if( code_len > 10 ) code_len = 10;
    if( !rpt && clr_count < code_len ) clr_count = code_len;
    if( clr_count < 2 ) clr_count = 2; else if( clr_count > 20 ) clr_count = 20;
    if( guess_count < 7 ) guess_count = 7; else if( guess_count > 20 ) guess_count = 20;

    codeLen = code_len; colorsCnt = clr_count; guessCnt = guess_count; repeatClr = rpt;

    for( size_t s = 0; s < colorsCnt; s++ ) {
      colors.append( 1, color.at( s ) );
    }
  }
  void play() {
    bool win = false;
    combo = getCombo();

    while( guessCnt ) {
      showBoard();
      if( checkInput( getInput() ) ) {
        win = true;
        break;
      }
      guessCnt--;
    }
    if( win ) {
      std::cout << "\n\n--------------------------------\n" <<
        "Very well done!\nYou found the code: " << combo <<
        "\n--------------------------------\n\n";
    } else {
      std::cout << "\n\n--------------------------------\n" <<
        "I am sorry, you couldn't make it!\nThe code was: " << combo <<
        "\n--------------------------------\n\n";
    }
  }
private:
  void showBoard() {
    vecChar::iterator y;
    for( int x = 0; x < guesses.size(); x++ ) {
      std::cout << "\n--------------------------------\n";
      std::cout << x + 1 << ": ";
      for( y = guesses[x].begin(); y != guesses[x].end(); y++ ) {
        std::cout << *y << " ";
      }

      std::cout << " : ";
      for( y = results[x].begin(); y != results[x].end(); y++ ) {
        std::cout << *y << " ";
      }

      int z = codeLen - results[x].size();
      if( z > 0 ) {
        for( int x = 0; x < z; x++ ) std::cout << "- ";
      }
    }
    std::cout << "\n\n";
  }
  std::string getInput() {
    std::string a;
    while( true ) {
      std::cout << "Enter your guess (" << colors << "): ";
      a = ""; std::cin >> a;
      std::transform( a.begin(), a.end(), a.begin(), ::toupper );
      if( a.length() > codeLen ) a.erase( codeLen );
      bool r = true;
      for( std::string::iterator x = a.begin(); x != a.end(); x++ ) {
        if( colors.find( *x ) == std::string::npos ) {
          r = false;
          break;
        }
      }
      if( r ) break;
    }
    return a;
  }
  bool checkInput( std::string a ) {
    vecChar g;
    for( std::string::iterator x = a.begin(); x != a.end(); x++ ) {
      g.push_back( *x );
    }
    guesses.push_back( g );

    int black = 0, white = 0;
    std::vector<bool> gmatch( codeLen, false );
    std::vector<bool> cmatch( codeLen, false );

    for( int i = 0; i < codeLen; i++ ) {
      if( a.at( i ) == combo.at( i ) ) {
        gmatch[i] = true;
        cmatch[i] = true;
        black++;
      }
    }

    for( int i = 0; i < codeLen; i++ ) {
      if (gmatch[i]) continue;
      for( int j = 0; j < codeLen; j++ ) {
        if (i == j || cmatch[j]) continue;
        if( a.at( i ) == combo.at( j ) ) {
          cmatch[j] = true;
          white++;
          break;
        }
      }
    }

    vecChar r;
    for( int b = 0; b < black; b++ ) r.push_back( 'X' );
    for( int w = 0; w < white; w++ ) r.push_back( 'O' );
    results.push_back( r );

    return ( black == codeLen );
  }
  std::string getCombo() {
    std::string c, clr = colors;
    int l, z;

    for( size_t s = 0; s < codeLen; s++ ) {
      z = rand() % ( int )clr.length();
      c.append( 1, clr[z] );
      if( !repeatClr ) clr.erase( z, 1 );
    }
    return c;
  }

  size_t codeLen, colorsCnt, guessCnt;
  bool repeatClr;
  std::vector<vecChar> guesses, results;
  std::string colors, combo;
};

int main( int argc, char* argv[] ) {
  srand( unsigned( time( 0 ) ) );
  master m( 4, 8, 12, false );
  m.play();
  return 0;
}

{{out}}


Enter your guess (ABCDEFGH): gbda

--------------------------------
1: A B C D : X O O -
--------------------------------
2: A A A E : O - - -
--------------------------------
3: E E E E : - - - -
--------------------------------
4: B B B C : X - - -
--------------------------------
5: D B A F : X O O -
--------------------------------
6: G B D A : X X X -

Enter your guess (ABCDEFGH): hbda


--------------------------------
Very well done!
You found the code: HBDA
--------------------------------

EasyLang

[https://easylang.online/apps/mastermind.html Run it]

col[] = [ 902 990 171 229 960 808 ] len code[] 4 len guess[] 4

subr init_vars row = 7 . func draw_rate r black white . . for j range 2 for c range 2 move c * 3.5 + 76.5 r * 11.5 + 10.4 + j * 3.5 if black > 0 color 000 circle 1.4 black -= 1 elif white > 0 color 999 circle 1.4 white -= 1 else color 310 circle 0.7 . . . . func show_code . . color 531 move 27 0 rect 46 8 for i range 4 move i * 8 + 33 3 color col[code[i]] circle 2 . . func draw_guess . . for c range 4 move c * 12 + 25 row * 11.5 + 12 color col[guess[c]] circle 3.8 . . func next_row . . color 420 linewidth 11 move 22 row * 11.5 + 12 line 65 row * 11.5 + 12 call draw_guess move 78.5 row * 11.5 + 12 color 310 circle 5.0 move 75.7 row * 11.5 + 9.8 color 753 text "OK" . func rate . . move 78.5 row * 11.5 + 12 color 531 circle 5.2 c[] = code[] g[] = guess[] for i range 4 if c[i] = g[i] black += 1 c[i] = -1 g[i] = -2 . . for i range 4 for j range 4 if c[i] = g[j] white += 1 c[i] = -1 g[j] = -2 . . . call draw_rate row black white color 531 linewidth 12 move 22 row * 11.5 + 12 line 65 row * 11.5 + 12 call draw_guess row -= 1 if black = 4 row = -1 . if row = -1 call show_code timer 1 else call next_row . . on timer row = -2 . func new . . call init_vars for i range 4 code[i] = random 6 . color 531 move 15 10 rect 70 80 linewidth 10 move 10 5 line 10 95 line 90 95 line 90 5 line 10 5 color 310 linewidth 7 move 33 3.5 line 63 3.5 move 35 1 color 864 textsize 4.5 text "Mastermind" color 310 linewidth 0.5 move 15 10 line 15 96 move 72 10 line 72 96 move 85 10 line 85 96 for r range 8 for c range 4 move c * 12 + 25 r * 11.5 + 12 circle 2 . call draw_rate r 0 0 . for i range 4 guess[i] = i . call next_row . func do_move . . c = floor ((mouse_x - 20) / 12) guess[c] = (guess[c] + 1) mod 6 call draw_guess . on mouse_down if row = -2 call new elif mouse_y > row * 11.5 + 7 and mouse_y < row * 11.5 + 17 if mouse_x > 20 and mouse_x < 66 call do_move elif mouse_x > 72 and mouse_x < 85 call rate . . . call new
## Go```Go
package main

import (
	"errors"
	"flag"
	"fmt"
	"log"
	"math/rand"
	"strings"
	"time"
)

func main() {
	log.SetPrefix("mastermind: ")
	log.SetFlags(0)
	colours := flag.Int("colours", 6, "number of colours to use (2-20)")
	flag.IntVar(colours, "colors", 6, "alias for colours")
	holes := flag.Int("holes", 4, "number of holes (the code length, 4-10)")
	guesses := flag.Int("guesses", 12, "number of guesses allowed (7-20)")
	unique := flag.Bool("unique", false, "disallow duplicate colours in the code")
	flag.Parse()

	rand.Seed(time.Now().UnixNano())
	m, err := NewMastermind(*colours, *holes, *guesses, *unique)
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	err = m.Play()
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
}

type mastermind struct {
	colours int
	holes  int
	guesses int
	unique bool

	code  string
	past  []string // history of guesses
	scores []string // history of scores
}

func NewMastermind(colours, holes, guesses int, unique bool) (*mastermind, error) {
	if colours < 2 || colours > 20 {
		return nil, errors.New("colours must be between 2 and 20 inclusive")
	}
	if holes < 4 || holes > 10 {
		return nil, errors.New("holes must be between 4 and 10 inclusive")
	}
	if guesses < 7 || guesses > 20 {
		return nil, errors.New("guesses must be between 7 and 20 inclusive")
	}
	if unique && holes > colours {
		return nil, errors.New("holes must be > colours when using unique")
	}

	return &mastermind{
		colours: colours,
		holes:  holes,
		guesses: guesses,
		unique: unique,
		past:  make([]string, 0, guesses),
		scores: make([]string, 0, guesses),
	}, nil
}

func (m *mastermind) Play() error {
	m.generateCode()
	fmt.Printf("A set of %s has been selected as the code.\n", m.describeCode(m.unique))
	fmt.Printf("You have %d guesses.\n", m.guesses)
	for len(m.past) < m.guesses {
		guess, err := m.inputGuess()
		if err != nil {
			return err
		}
		fmt.Println()
		m.past = append(m.past, guess)
		str, won := m.scoreString(m.score(guess))
		if won {
			plural := "es"
			if len(m.past) == 1 {
				plural = ""
			}
			fmt.Printf("You found the code in %d guess%s.\n", len(m.past), plural)
			return nil
		}
		m.scores = append(m.scores, str)
		m.printHistory()
		fmt.Println()
	}
	fmt.Printf("You are out of guesses. The code was %s.\n", m.code)
	return nil
}

const charset = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
const blacks = "XXXXXXXXXX"
const whites = "OOOOOOOOOO"
const nones = "----------"

func (m *mastermind) describeCode(unique bool) string {
	ustr := ""
	if unique {
		ustr = " unique"
	}
	return fmt.Sprintf("%d%s letters (from 'A' to %q)",
		m.holes, ustr, charset[m.colours-1],
	)
}

func (m *mastermind) printHistory() {
	for i, g := range m.past {
		fmt.Printf("-----%s---%[1]s--\n", nones[:m.holes])
		fmt.Printf("%2d: %s : %s\n", i+1, g, m.scores[i])
	}
}

func (m *mastermind) generateCode() {
	code := make([]byte, m.holes)
	if m.unique {
		p := rand.Perm(m.colours)
		for i := range code {
			code[i] = charset[p[i]]
		}
	} else {
		for i := range code {
			code[i] = charset[rand.Intn(m.colours)]
		}
	}
	m.code = string(code)
	//log.Printf("code is %q", m.code)
}

func (m *mastermind) inputGuess() (string, error) {
	var input string
	for {
		fmt.Printf("Enter guess #%d: ", len(m.past)+1)
		if _, err := fmt.Scanln(&input); err != nil {
			return "", err
		}
		input = strings.ToUpper(strings.TrimSpace(input))
		if m.validGuess(input) {
			return input, nil
		}
		fmt.Printf("A guess must consist of %s.\n", m.describeCode(false))
	}
}

func (m *mastermind) validGuess(input string) bool {
	if len(input) != m.holes {
		return false
	}
	for i := 0; i < len(input); i++ {
		c := input[i]
		if c < 'A' || c > charset[m.colours-1] {
			return false
		}
	}
	return true
}

func (m *mastermind) score(guess string) (black, white int) {
	scored := make([]bool, m.holes)
	for i := 0; i < len(guess); i++ {
		if guess[i] == m.code[i] {
			black++
			scored[i] = true
		}
	}
	for i := 0; i < len(guess); i++ {
		if guess[i] == m.code[i] {
			continue
		}
		for j := 0; j < len(m.code); j++ {
			if i != j && !scored[j] && guess[i] == m.code[j] {
				white++
				scored[j] = true
			}
		}
	}
	return
}

func (m *mastermind) scoreString(black, white int) (string, bool) {
	none := m.holes - black - white
	return blacks[:black] + whites[:white] + nones[:none], black == m.holes
}

{{out|note=using Knuth's five-guess algorithm}}


A set of 4 letters (from 'A' to 'F') has been selected as the code.
You have 12 guesses.
[... output of first guesses omitted ...]
Enter guess #4: FEDE

------------------
 1: AABB : ----
------------------
 2: FFED : XOOO
------------------
 3: DFDF : XO--
------------------
 4: FEDE : XOOO

Enter guess #5: EFFE

You found the code in 5 guesses.

Javascript

You can try it [http://paulo-jorente.de/webgames/repos/mastermind/ here].


class Mastermind {
 constructor() {
  this.colorsCnt;
  this.rptColors;
  this.codeLen;
  this.guessCnt;
  this.guesses;
  this.code;
  this.selected;
  this.game_over;
  this.clear = (el) => {
   while (el.hasChildNodes()) {
    el.removeChild(el.firstChild);
   }
  };
  this.colors = ["๐Ÿคก", "๐Ÿ‘น", "๐Ÿ‘บ", "๐Ÿ‘ป", "๐Ÿ‘ฝ", "๐Ÿ‘พ", "๐Ÿค–", "๐Ÿต", "๐Ÿญ",
   "๐Ÿธ", "๐ŸŽƒ", "๐Ÿค ", "โ˜ ๏ธ", "๐Ÿฆ„", "๐Ÿฆ‡", "๐Ÿ›ธ", "๐ŸŽ…", "๐Ÿ‘ฟ", "๐Ÿฒ", "๐Ÿฆ‹"
  ];
 }

 newGame() {
  this.selected = null;
  this.guessCnt = parseInt(document.getElementById("gssCnt").value);
  this.colorsCnt = parseInt(document.getElementById("clrCnt").value);
  this.codeLen = parseInt(document.getElementById("codeLen").value);
  if (this.codeLen > this.colorsCnt) {
   document.getElementById("rptClr").selectedIndex = 1;
  }
  this.rptColors = document.getElementById("rptClr").value === "yes";
  this.guesses = 0;
  this.game_over = false;
  const go = document.getElementById("gameover");
  go.innerText = "";
  go.style.visibility = "hidden";
  this.clear(document.getElementById("code"));
  this.buildPalette();
  this.buildPlayField();
 }

 buildPalette() {
  const pal = document.getElementById("palette"),
   z = this.colorsCnt / 5,
   h = Math.floor(z) != z ? Math.floor(z) + 1 : z;
  this.clear(pal);
  pal.style.height = `${44 * h + 3 * h}px`;
  const clrs = [];
  for (let c = 0; c < this.colorsCnt; c++) {
   clrs.push(c);
   const b = document.createElement("div");
   b.className = "bucket";
   b.clr = c;
   b.innerText = this.colors[c];
   b.addEventListener("click", () => {
    this.palClick(b);
   });
   pal.appendChild(b);
  }
  this.code = [];
  while (this.code.length < this.codeLen) {
   const r = Math.floor(Math.random() * clrs.length);
   this.code.push(clrs[r]);
   if (!this.rptColors) {
    clrs.splice(r, 1);
   }
  }
 }

 buildPlayField() {
  const brd = document.getElementById("board");
  this.clear(brd);
  const w = 49 * this.codeLen + 7 * this.codeLen + 5;
  brd.active = 0;
  brd.style.width = `${w}px`;
  document.querySelector(".column").style.width = `${w + 20}px`;
  this.addGuessLine(brd);
 }

 addGuessLine(brd) {
  const z = document.createElement("div");
  z.style.clear = "both";
  brd.appendChild(z);
  brd.active += 10;
  for (let c = 0; c < this.codeLen; c++) {
   const d = document.createElement("div");
   d.className = "bucket";
   d.id = `brd${brd.active+ c}`;
   d.clr = -1;
   d.addEventListener("click", () => {
    this.playClick(d);
   })
   brd.appendChild(d);
  }
 }

 palClick(bucket) {
  if (this.game_over) return;
  if (null === this.selected) {
   bucket.classList.add("selected");
   this.selected = bucket;
   return;
  }
  if (this.selected !== bucket) {
   this.selected.classList.remove("selected");
   bucket.classList.add("selected");
   this.selected = bucket;
   return;
  }
  this.selected.classList.remove("selected");
  this.selected = null;
 }

 vibrate() {
  const brd = document.getElementById("board");
  let timerCnt = 0;
  const exp = setInterval(() => {
   if ((timerCnt++) > 60) {
    clearInterval(exp);
    brd.style.top = "0px";
    brd.style.left = "0px";
   }
   let x = Math.random() * 4,
    y = Math.random() * 4;
   if (Math.random() < .5) x = -x;
   if (Math.random() < .5) y = -y;
   brd.style.top = y + "px";
   brd.style.left = x + "px";
  }, 10);
 }

 playClick(bucket) {
  if (this.game_over) return;
  if (this.selected) {
   bucket.innerText = this.selected.innerText;
   bucket.clr = this.selected.clr;
  } else {
   this.vibrate();
  }
 }

 check() {
  if (this.game_over) return;
  let code = [];
  const brd = document.getElementById("board");
  for (let b = 0; b < this.codeLen; b++) {
   const h = document.getElementById(`brd${brd.active + b}`).clr;
   if (h < 0) {
    this.vibrate();
    return;
   }
   code.push(h);
  }
  this.guesses++;
  if (this.compareCode(code)) {
   this.gameOver(true);
   return;
  }
  if (this.guesses >= this.guessCnt) {
   this.gameOver(false);
   return;
  }
  this.addGuessLine(brd);
 }

 compareCode(code) {
  let black = 0,
   white = 0,
   b_match = new Array(this.codeLen).fill(false),
   w_match = new Array(this.codeLen).fill(false);
  for (let i = 0; i < this.codeLen; i++) {
   if (code[i] === this.code[i]) {
    b_match[i] = true;
    w_match[i] = true;
    black++;
   }
  }
  for (let i = 0; i < this.codeLen; i++) {
   if (b_match[i]) continue;
   for (let j = 0; j < this.codeLen; j++) {
    if (i == j || w_match[j]) continue;
    if (code[i] === this.code[j]) {
     w_match[j] = true;
     white++;
     break;
    }
   }
  }
  const brd = document.getElementById("board");
  let d;
  for (let i = 0; i < black; i++) {
   d = document.createElement("div");
   d.className = "pin";
   d.style.backgroundColor = "#a00";
   brd.appendChild(d);
  }
  for (let i = 0; i < white; i++) {
   d = document.createElement("div");
   d.className = "pin";
   d.style.backgroundColor = "#eee";
   brd.appendChild(d);
  }
  return (black == this.codeLen);
 }

 gameOver(win) {
  if (this.game_over) return;
  this.game_over = true;
  const cd = document.getElementById("code");
  for (let c = 0; c < this.codeLen; c++) {
   const d = document.createElement("div");
   d.className = "bucket";
   d.innerText = this.colors[this.code[c]];
   cd.appendChild(d);
  }
  const go = document.getElementById("gameover");
  go.style.visibility = "visible";
  go.innerText = win ? "GREAT!" : "YOU FAILED!";
  const i = setInterval(() => {
   go.style.visibility = "hidden";
   clearInterval(i);
  }, 3000);
 }
}
const mm = new Mastermind();
document.getElementById("newGame").addEventListener("click", () => {
 mm.newGame()
});
document.getElementById("giveUp").addEventListener("click", () => {
 mm.gameOver();
});
document.getElementById("check").addEventListener("click", () => {
 mm.check()
});

To test you'll need a HTML file


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 <link rel="stylesheet" href="./css/style.css" type="text/css">
 <title>Mastermind</title>
</head>
<body>
 <div id="gameover"></div>
 <div class="column">
  <div id="board" style="position: relative"></div>
  <div style="clear: both"> </div>
  <button id="check" style="margin-top:20px">Check!</button>
  <button id="giveUp">Give up!</button>
  <div id="code" style="margin-top: 40px"></div>
 </div>
 <div class="columnS">
  <div id="ctrls">
   <label for="clrCnt">Colors count:</label>
   <input type="number" id="clrCnt" max="20" min="2" value="6"></input>
   <br />
   <label for="codeLen">Code length:</label>
   <input type="number" id="codeLen" max="10" min="4" value="4"></input>
   <br />
   <label for="gssCnt">Guesses count:</label>
   <input type="number" id="gssCnt" max="20" min="7" value="12"></input>
   <br />
   <label for="rptClr">Repeat colors:</label>
   <select id="rptClr">
    <option value="no">No</option>
    <option value="yes">Yes</option>
   </select>
   <button id="newGame" style="width: 100%">New game</button>
  </div>
  <div id="palette"></div>
 </div>
 <script src="./src/index.js" type="module"></script>
</body>
</html>

And a CSS file


* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 user-select: none;
}
body {
 background-color: #222;
 text-align: left
}
button {
 width: 101px;
 height: 26px;
 background-color: #444;
 color: #ddd;
 border: 1px solid #333;
 border-radius: 4px;
}
input,
select {
 float: right;
 width: 60px;
 height: 24px;
 margin-top: 6px;
 font-size: 20px;
}
#palette {
 margin-top: 40px;
 width: 233px;
 border-radius: 5px;
 border: 1px solid #fff;
}
#ctrls {
 border-radius: 5px;
 border: 1px solid #fff;
 padding: 10px;
 font-size: 20px;
 width: 233px;
 line-height: 36px;
 color: #fff;
}
#gameover {
 position: absolute;
 top: 90px;
 left: 0;
 font-size: 100px;
 text-align: center;
 color: rgb(248, 143, 4);
 background: rgba(34, 34, 34, .8);
 padding: 10px;
 z-index: 999;
}
.column,
.columnS {
 float: left;
 width: 249px;
 margin: 30px;
}
.columnS {
 width: 300px;
 margin-left: 0;
}
.bucket {
 float: left;
 width: 42px;
 height: 42px;
 line-height: 40px;
 font-size: 26px;
 border: 2px solid #fff;
 border-radius: 3px;
 margin: 2px;
 cursor: pointer;
}
.selected {
 border: 2px solid #d00;
}
.pin {
 float: left;
 width: 14px;
 height: 14px;
 border-radius: 50%;
 margin: 2px;
}

Julia

GUI version, uses the Gtk toolkit.

using Gtk, Colors, Cairo, Graphics

struct Guess
  code::Vector{Color}
  guess::Vector{Color}
  hint::Vector{Color}
end

function Guess(code, guess)
  len = length(code)
  hints = fill(colorant"gray", len) # gray default
  for (i, g) in enumerate(guess), (j, c) in enumerate(code)
    if g == c
      if i == j
        hints[i] = colorant"black"
      elseif hints[i] != colorant"black"
        hints[i] = colorant"white"
      end
    end
  end
  g = Guess([c for c in code], [c for c in guess], [c for c in hints])
end

tovec(guess) = [x for x in [guess.code; guess.guess; guess.hint]]

function mastermindapp()
  allu(s) = length(unique(s)) == length(s)
  ccode(c, n, rok) = while true a = rand(c, n); if rok || allu(a) return a end end

  numcolors, codelength, maxguesses, allowrep, gameover = 10, 4, 10, false, false
  colors = distinguishable_colors(numcolors)
  code = ccode(colors, numcolors, allowrep)
  guesshistory = Vector{Guess}()

  win = GtkWindow("Mastermind Game", 900, 750) |> (GtkFrame() |> (box = GtkBox(:v)))
  settingsbox = GtkBox(:h)
  playtoolbar = GtkToolbar()

  setcolors = GtkScale(false, 4:20)
  set_gtk_property!(setcolors, :hexpand, true)
  adj = GtkAdjustment(setcolors)
  set_gtk_property!(adj, :value, 10)
  clabel = GtkLabel("Number of Colors")

  setcodelength = GtkScale(false, 4:10)
  set_gtk_property!(setcodelength, :hexpand, true)
  adj = GtkAdjustment(setcodelength)
  set_gtk_property!(adj, :value, 4)
  slabel = GtkLabel("Code Length")

  setnumguesses = GtkScale(false, 4:40)
  set_gtk_property!(setnumguesses, :hexpand, true)
  adj = GtkAdjustment(setnumguesses)
  set_gtk_property!(adj, :value, 10)
  nlabel = GtkLabel("Max Guesses")

  allowrepeatcolor = GtkScale(false, 0:1)
  set_gtk_property!(allowrepeatcolor, :hexpand, true)
  rlabel = GtkLabel("Allow Repeated Colors (0 = No)")

  newgame = GtkToolButton("New Game")
  set_gtk_property!(newgame, :label, "New Game")
  set_gtk_property!(newgame, :is_important, true)

  tryguess = GtkToolButton("Submit Current Guess")
  set_gtk_property!(tryguess, :label, "Submit Current Guess")
  set_gtk_property!(tryguess, :is_important, true)

  eraselast = GtkToolButton("Erase Last (Unsubmitted) Pick")
  set_gtk_property!(eraselast, :label, "Erase Last (Unsubmitted) Pick")
  set_gtk_property!(eraselast, :is_important, true)

  map(w->push!(settingsbox, w),[clabel, setcolors, slabel, setcodelength,
    nlabel, setnumguesses, rlabel, allowrepeatcolor])
  map(w->push!(playtoolbar, w),[newgame, tryguess, eraselast])

  scrwin = GtkScrolledWindow()
  can = GtkCanvas()
  set_gtk_property!(can, :expand, true)
  map(w -> push!(box, w),[settingsbox, playtoolbar, scrwin])
  push!(scrwin, can)

  currentguess = RGB[]
  guessesused = 0
  colorpositions = Point[]

  function newgame!(w)
    empty!(guesshistory)

    numcolors = Int(GAccessor.value(setcolors))
    codelength = Int(GAccessor.value(setcodelength))
    maxguesses = Int(GAccessor.value(setnumguesses))
    allowrep = Int(GAccessor.value(allowrepeatcolor))

    colors = distinguishable_colors(numcolors)
    code = ccode(colors, codelength, allowrep == 1)
    empty!(currentguess)
    currentneeded = codelength
    guessesused = 0
    gameover = false
    draw(can)
  end
  signal_connect(newgame!, newgame, :clicked)

  function saywon!()
    warn_dialog("You have WON the game!", win)
    gameover = true
  end

  function outofguesses!()
    warn_dialog("You have Run out of moves! Game over.", win)
    gameover = true
  end

  can.mouse.button1press = @guarded (widget, event) -> begin
    if !gameover && (i = findfirst(p ->
      sqrt((p.x - event.x)^2 + (p.y - event.y)^2) < 20,
        colorpositions)) != nothing
      if length(currentguess) < codelength
        if allowrep == 0 && !allu(currentguess)
          warn_dialog("Please erase the duplicate color.", win)
        else
          push!(currentguess, colors[i])
          draw(can)
        end
      else
        warn_dialog("You need to submit this guess if ready.", win)
      end
    end
  end

  @guarded draw(can) do widget
    ctx = Gtk.getgc(can)
    select_font_face(ctx, "Courier", Cairo.FONT_SLANT_NORMAL, Cairo.FONT_WEIGHT_BOLD)
    fontpointsize = 12
    set_font_size(ctx, fontpointsize)
    workcolor = colorant"black"
    set_source(ctx, workcolor)
    move_to(ctx, 0, fontpointsize)
    show_text(ctx, "Color options: " * "-"^70)
    stroke(ctx)
    empty!(colorpositions)
    for i in 1:numcolors
      set_source(ctx, colors[i])
      circle(ctx, i * 40, 40, 20)
      push!(colorpositions, Point(i * 40, 40))
      fill(ctx)
    end
    set_gtk_property!(can, :expand, false) # kludge for good text overwriting
    move_to(ctx, 0, 80)
    set_source(ctx, workcolor)
    show_text(ctx, string(maxguesses - guessesused, pad = 2) * " moves remaining.")
    stroke(ctx)
    set_gtk_property!(can, :expand, true)
    for i in 1:codelength
      set_source(ctx, i > length(currentguess) ? colorant"lightgray" : currentguess[i])
      circle(ctx, i * 40, 110, 20)
      fill(ctx)
    end
    if length(guesshistory) > 0
      move_to(ctx, 0, 155)
      set_source(ctx, workcolor)
      show_text(ctx, "Past Guesses: " * "-"^70)
      for (i, g) in enumerate(guesshistory), (j, c) in enumerate(tovec(g)[codelength+1:end])
        x = j * 40 + (j > codelength ? 20 : 0)
        y = 150 + 40 * i
        set_source(ctx, c)
        circle(ctx, x, y, 20)
        fill(ctx)
      end
    end
    Gtk.showall(win)
  end

  function submitguess!(w)
    if length(currentguess) == length(code)
      g = Guess(code, currentguess)
      push!(guesshistory, g)
      empty!(currentguess)
      guessesused += 1
      draw(can)
      if all(i -> g.code[i] == g.guess[i], 1:length(code))
        saywon!()
      elseif guessesused > maxguesses
        outofguesses!()
      end
    end
  end
  signal_connect(submitguess!, tryguess, :clicked)

  function undolast!(w)
    if length(currentguess) > 0
      pop!(currentguess)
      draw(can)
    end
  end
  signal_connect(undolast!, eraselast, :clicked)

  newgame!(win)
  Gtk.showall(win)

  condition = Condition()
  endit(w) = notify(condition)
  signal_connect(endit, win, :destroy)
  showall(win)
  wait(condition)
end

mastermindapp()

Kotlin

{{trans|C++}}

// version 1.2.51

import java.util.Random

val rand = Random()

class Mastermind {
  private val codeLen: Int
  private val colorsCnt: Int
  private var guessCnt = 0
  private val repeatClr: Boolean

  private val colors: String
  private var combo = ""

  private val guesses = mutableListOf<CharArray>()
  private val results = mutableListOf<CharArray>()

  constructor(codeLen: Int, colorsCnt: Int, guessCnt: Int, repeatClr: Boolean) {
    val color = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRST"
    this.codeLen = codeLen.coerceIn(4, 10)
    var cl = colorsCnt
    if (!repeatClr && cl < this.codeLen) cl = this.codeLen
    this.colorsCnt = cl.coerceIn(2, 20)
    this.guessCnt = guessCnt.coerceIn(7, 20)
    this.repeatClr = repeatClr
    this.colors = color.take(this.colorsCnt)
  }

  fun play() {
    var win = false
    combo = getCombo()
    while (guessCnt != 0) {
      showBoard()
      if (checkInput(getInput())) {
        win = true
        break
      }
      guessCnt--
    }
    println("\n\n--------------------------------")
    if (win) {
      println("Very well done!\nYou found the code: $combo")
    }
    else {
      println("I am sorry, you couldn't make it!\nThe code was: $combo")
    }
    println("--------------------------------\n")
  }

  private fun showBoard() {
    for (x in 0 until guesses.size) {
      println("\n--------------------------------")
      print("${x + 1}: ")
      for (y in guesses[x]) print("$y ")
      print(" : ")
      for (y in results[x]) print("$y ")
      val z = codeLen - results[x].size
      if (z > 0) print("- ".repeat(z))
    }
    println("\n")
  }

  private fun getInput(): String {
    while (true) {
      print("Enter your guess ($colors): ")
      val a = readLine()!!.toUpperCase().take(codeLen)
      if (a.all { it in colors } ) return a
    }
  }

  private fun checkInput(a: String): Boolean {
    guesses.add(a.toCharArray())
    var black = 0
    var white = 0
    val gmatch = BooleanArray(codeLen)
    val cmatch = BooleanArray(codeLen)
    for (i in 0 until codeLen) {
      if (a[i] == combo[i]) {
        gmatch[i] = true
        cmatch[i] = true
        black++
      }
    }
    for (i in 0 until codeLen) {
      if (gmatch[i]) continue
      for (j in 0 until codeLen) {
        if (i == j || cmatch[j]) continue
        if (a[i] == combo[j]) {
          cmatch[j] = true
          white++
          break
        }
      }
    }
    val r = mutableListOf<Char>()
    r.addAll("X".repeat(black).toList())
    r.addAll("O".repeat(white).toList())
    results.add(r.toCharArray())
    return black == codeLen
  }

  private fun getCombo(): String {
    val c = StringBuilder()
    val clr = StringBuilder(colors)
    for (s in 0 until codeLen) {
      val z = rand.nextInt(clr.length)
      c.append(clr[z])
      if (!repeatClr) clr.deleteCharAt(z)
    }
    return c.toString()
  }
}

fun main(args: Array<String>) {
  val m = Mastermind(4, 8, 12, false)
  m.play()
}

Sample input/output (showing last 2 guesses only):


Enter your guess (ABCDEFGH): hcgb

--------------------------------
1: A B C D : O - - -
--------------------------------
2: E F G H : X O O -
--------------------------------
3: E G F A : O O - -
--------------------------------
4: G F E A : O O - -
--------------------------------
5: F H G B : X X O -
--------------------------------
6: F B G C : X O - -
--------------------------------
7: F G A B : X O - -
--------------------------------
8: A H G C : X O - -
--------------------------------
9: G H D B : X O O -
--------------------------------
10: H A G B : X X X -
--------------------------------
11: H C G B : X X X -

Enter your guess (ABCDEFGH): hegb


--------------------------------
Very well done!
You found the code: HEGB
--------------------------------

Lua

Based on C++


math.randomseed( os.time() )
local black, white, none, code = "X", "O", "-"
local colors, codeLen, maxGuess, rept, alpha, opt = 6, 4, 10, false, "ABCDEFGHIJKLMNOPQRST", ""
local guesses, results
function createCode()
  code = ""
  local dic, a = ""
  for i = 1, colors do
    dic = dic .. alpha:sub( i, i )
  end
  for i = 1, codeLen do
    a = math.floor( math.random( 1, #dic ) )
    code = code .. dic:sub( a, a )
    if not rept then
      dic = dic:sub(1, a - 1 ) .. dic:sub( a + 1, #dic )
    end
  end
end
function checkInput( inp )
  table.insert( guesses, inp )
  local b, w, fnd, str = 0, 0, {}, ""
  for bl = 1, codeLen do
    if inp:sub( bl, bl ) == code:sub( bl, bl ) then
      b = b + 1; fnd[bl] = true
    else
      for wh = 1, codeLen do
        if nil == fnd[bl] and wh ~= bl and inp:sub( wh, wh ) == code:sub( bl, bl ) then
          w = w + 1; fnd[bl] = true
        end
      end
    end
  end
  for i = 1, b do str = str .. string.format( "%s ", black ) end
  for i = 1, w do str = str .. string.format( "%s ", white ) end
  for i = 1, 2 * codeLen - #str, 2 do str = str .. string.format( "%s ", none ) end
  table.insert( results, str )
  return b == codeLen
end
function play()
  local err, win, r = true, false;
  for j = 1, colors do opt = opt .. alpha:sub( j, j ) end
  while( true ) do
    createCode(); guesses, results = {}, {}
    for i = 1, maxGuess do
      err = true;
      while( err ) do
        io.write( string.format( "\n-------------------------------\nYour guess (%s)?", opt ) )
        inp = io.read():upper();
        if #inp == codeLen then
          err = false;
          for k = 1, #inp do
            if( nil == opt:find( inp:sub( k, k ) ) ) then
              err = true;
              break;
            end
          end
        end
      end
      if( checkInput( inp ) ) then win = true; break
      else
        for l = 1, #guesses do
          print( string.format( "%.2d: %s : %s", l, guesses[l], results[l] ) )
        end
      end
    end
    if win then print( "\nWell done!" )
    else print( string.format( "\nSorry, you did not crack the code --> %s!", code ) )
    end
    io.write( "Play again( Y/N )? " ); r = io.read()
    if r ~= "Y" and r ~= "y" then break end
  end
end
--[[ entry point ]]---
if arg[1] ~= nil and tonumber( arg[1] ) > 1 and tonumber( arg[1] ) < 21 then colors = tonumber( arg[1] ) end
if arg[2] ~= nil and tonumber( arg[2] ) > 3 and tonumber( arg[2] ) < 11 then codeLen = tonumber( arg[2] ) end
if arg[3] ~= nil and tonumber( arg[3] ) > 6 and tonumber( arg[3] ) < 21 then maxGuess = tonumber( arg[3] ) end
if arg[4] ~= nil and arg[4] == "true" or arg[4] == "false" then rept = ( arg[4] == "true" ) end
play()

{{out}}


-------------------------------
Your guess (ABCDEF)?bcde
01: BCDE : X X - -

-------------------------------
Your guess (ABCDEF)?bcaf
01: BCDE : X X - -
02: BCAF : X O O -

-------------------------------
Your guess (ABCDEF)?badf
01: BCDE : X X - -
02: BCAF : X O O -
03: BADF : X X O -

-------------------------------
Your guess (ABCDEF)?bafe

Well done!
Play again( Y/N )?

Perl

{{trans|Perl 6}}

use List::Util qw(any);

print 'Enter pool size, puzzle size, attempts allowed: ';
($pool,$length,$tries) = split /\s+/, <>;
$length = 4 if $length eq '' or $length < 3 or $length > 11;
$pool  = 6 if $pool  eq '' or $pool  < 2 or $pool  > 21;
$tries = 10 if $tries eq '' or $tries < 7 or $tries > 21;

@valid = sort { -1 + 2*int(rand 2) } ('A' .. 'T')[0..$pool-1];
@puzzle = @valid[0..$length-1];

$black = 'โ—';
$white = 'โ—‹';

while () {
  header();
  print "$_\n" for @guesses;
  lose() if @guesses == $tries;
  @guess = get_guess();
  next unless is_valid(@guess);
  $score = score(\@puzzle, \@guess);
  win() if $score eq join ' ', ($black) x $length;
  push @guesses, join(' ', @guess) . ' :: ' . $score;
}

sub score {
  local *puzzle = shift;
  local *guess = shift;
  my @score;
  for $i (0..$length-1) {
    if  (   $puzzle[$i] eq $guess[$i]) { push @score, $black }
    elsif (any {$puzzle[$i] eq $_} @guess) { push @score, $white }
    else                  { push @score, '-'  }
  }
  join ' ', reverse sort @score;
}

sub header {
  $num = $tries - @guesses;
  print "Valid letter, but wrong position: โ—‹ - Correct letter and position: โ—\n";
  print "Guess the $length element sequence containing the letters " . join(', ', sort @valid) . "\n";
  printf "Repeats are not allowed. You have $num guess%s remaining\n", $num > 1 ? 'es' : '';
}

sub get_guess { print 'Your guess?: '; $g = <>; return split /\s*/, uc $g }

sub is_valid { $length == @_ }

sub win { print 'You win! The correct answer is: ' . join(' ',@puzzle) . "\n"; exit }

sub lose { print 'Too bad, you ran out of guesses. The solution was: ' . join(' ',@puzzle) . "\n"; exit }

Sample output, omitting redundant instructions. {{out}}

Valid letter, but wrong position: โ—‹ - Correct letter and position: โ—
Guess the 4 element sequence containing the letters A, B, C, D, E, F
Repeats are not allowed. You have 10 guesses remaining
Your guess?: a b c e
A B C E :: โ—‹ โ—‹ โ—‹ -
Your guess?: b a d c
Repeats are not allowed. You have 8 guesses remaining
A B C E :: โ—‹ โ—‹ โ—‹ -
B A D C :: โ— โ— โ—‹ โ—‹
Your guess?: a b c d
Repeats are not allowed. You have 7 guesses remaining
A B C E :: โ—‹ โ—‹ โ—‹ -
B A D C :: โ— โ— โ—‹ โ—‹
A B C D :: โ—‹ โ—‹ โ—‹ โ—‹
Your guess?: b d a c
You win! The correct answer is: B D A C
```## Perl 6

{{works with|Rakudo|2017.01}}
By default, plays classic Mastermind using letters in place of colors. ( 4 chosen from 6, no repeats, 10 guess limit. ) Pass in parameters to modify the game. Enter a string of --length (default 4) letters with or without spaces. Guesses accept lower or upper case.

```perl6
sub MAIN (
  Int :$colors where 1 < * < 21 = 6, Int :$length where 3 < * < 11 = 4,
  Int :$guesses where 7 < * < 21 = 10, Bool :$repeat = False
 ) {
  my @valid = ('A' .. 'T')[^$colors];
  my $puzzle = $repeat ?? @valid.roll($length) !! @valid.pick($length);
  my @guesses;

  my $black = 'โ—';
  my $white = 'โ—‹';

  loop {
    clearscr();
    say header();
    printf " %{$length * 2}s :: %s\n", @guesses[$_][0], @guesses[$_][1] for ^@guesses;
    say '';
    lose() if @guesses == $guesses;
    my $guess = get-guess();
    next unless $guess.&is-valid;
    my $score = score($puzzle, $guess);
    win() if $score eq ($black xx $length).join: ' ';
    @guesses.push: [$guess, $score];
  }

  sub header {
    my $num = $guesses - @guesses;
    qq:to/END/;
    Valid letter, but wrong position: โ—‹ - Correct letter and position: โ—
    Guess the {$length} element sequence containing the letters {@valid}
    Repeats are {$repeat ?? '' !! 'not '}allowed. You have $num guess{ $num == 1 ?? '' !! 'es'} remaining.
    END
  }

  sub score ($puzzle, $guess) {
    my @score;
    for ^$length {
      if $puzzle[$_] eq $guess[$_] {
        @score.push: $black;
      }
      elsif $puzzle[$_] eq any(@$guess) {
        @score.push: $white;
      }
      else {
        @score.push('-');
      }
    }
    @score.sort.reverse.join: ' ';
  }

  sub clearscr { $*KERNEL ~~ /'win32'/ ?? run('cls') !! run('clear') }

  sub get-guess { (uc prompt 'Your guess?: ').comb(/@valid/) }

  sub is-valid (@guess) { so $length == @guess }

  sub win { say 'You Win! The correct answer is: ', $puzzle; exit }

  sub lose { say 'Too bad, you ran out of guesses. The solution was: ', $puzzle; exit }
}
```

{{out|Sample output}}

```txt
Valid letter, but wrong position: โ—‹ - Correct letter and position: โ—
Guess the 4 element sequence containing the letters A B C D E F
Repeats are not allowed. You have 5 guesses remaining.

 A B C D :: โ—‹ โ—‹ โ—‹ -
 C A B E :: โ— โ—‹ โ—‹ -
 D A E F :: โ— โ—‹ - -
 B A E C :: โ— โ—‹ โ—‹ -
 D E B C :: โ—‹ โ—‹ โ—‹ โ—‹

Your guess?: cdeb
You Win! The correct answer is: (C D E B)
```## Phix

OTT GUI solution, fully configurable with solver.

```Phix
-- demo/rosetta/mastermind.exw
constant SET_LIMIT = 1_000_000 -- above this, it uses random sampling.

constant help_text = """
The game of mastermind, with a Knuth solver.

Specify the number of colours (1..20), the code length (1..10), the
number of guesses allowed (1-20), and whether colours can be repeated
(auto-ticked & greyed-out inactive when length>colours).

Note that at the highest settings there are 10,240,000,000,000 possible
answers: the (order n squared) analysis of that is simply not practical,
as indeed is simply building the initial list of all possible answers,
and therefore a fixed limit of 1,000,000 has been applied, which also
just about manages to keep the program responsive. Obviously, should the
actual answer not be among those samples, it cannot possibly find it,
and it will tell you in plain english when that occurs. You can always
trim the search space back to something more reasonable at any time, and
still play the game when that limit is breached, with weaker hints.

Conversely the lowest settings do not make for an interesting game, but
proved quite useful when ironing out some bugs, so were left in.

The Use button (disabled until something useful found) allows you to
take the best found (so far), displayed at the top of the colours frame.
Obviously "1/1 (100%)" means that it has deduced the correct answer.
Below that the colours frame shows all available colours, which can be
individually clicked in any order.

Press Delete or click on the last peg (in the left-hand game frame)
to remove it, before the last one is placed, however once full your
turn is immediately scored and cannot be undone.

New Game, Help, and Exit buttons are assumed to be self-explanatory.
Changing the option settings implicitly triggers a new game, except
for the number of permitted guesses, pre-game-over. Reducing the
number of guesses can also be used as a means of conceding.

When a correct guess is entered or all guesses have been used the hint
and colours are replaced with "GAME OVER - YOU WIN/LOSE" under the
actual answer.
"""
include pGUI.e

Ihandle dlg, colours, codelen, maxgoes, repeats, progress,
    usehint, game_canvas, colour_canvas
integer ncolours, ncodelen, nmaxgoes
bool brepeats

sequence secret = {},
     hint = {},
     guesses = {{}},
     scores = {}
--
-- note: while the game is ongoing, length(guesses) should always be
--    length(scores)+1; equal lengths is equivalent to game over.
--

function get_score(sequence guess, goal)
integer blacks = 0, -- (right colour & place)
    whites = 0 -- ("" but wrong place)
  for i=1 to length(guess) do
    if guess[i]=goal[i] then
      blacks += 1
      guess[i] = ' '
      goal[i] = ' '
    end if
  end for
  for i=1 to length(guess) do
    if guess[i]!=' ' then
      integer k = find(guess[i],goal)
      if k then
        whites += 1
        goal[k] = ' '
      end if
    end if
  end for
  return {blacks, whites}
end function

function random_set()
-- create the secret code, and/or (when rqd) a SET_LIMIT random sample
  sequence cset = tagset(ncolours),
       res = repeat(0,ncodelen)
  for i=1 to ncodelen do
    integer c = rand(length(cset))
    res[i] = cset[c]
    if not brepeats then
      cset[c..c] = {}
    end if
  end for
  return res
end function

sequence initial_set
atom is_len,  -- logically length(initial_set), except when > SET_LIMIT.
   excluded  -- initialset[1..excluded-1], are not, [excluded..$] are.

procedure create_initial_set()
  is_len = iff(brepeats?power(ncolours,ncodelen):k_perm(ncolours,ncodelen))
  if is_len<=SET_LIMIT then
    --
    -- generate the full set
    --
    initial_set = repeat(0,is_len)
    excluded = is_len+1 -- (ie none)
    sequence next = iff(brepeats?repeat(1,ncodelen):tagset(ncodelen))
    for i=1 to is_len do
      initial_set[i] = next
      for ndx=length(next) to 1 by -1 do
        integer n = next[ndx]
        while n<=ncolours do
          n += 1
          if brepeats
--         or not find(n,next[1..ndx-1]) then
          or not find(n,next) then --(see below)
            exit
          end if
        end while
        next[ndx] = n
        if n<=ncolours then
          if not brepeats then
            --
            -- Fill in the rest lowest-first, eg
            -- in the 4 colours and 4 holes case:
            --  (start)    (above)    (this)
            -- {1,2,3,4} --> {1,2,4,_} --> {1,2,4,3}
            -- {1,2,4,3} --> {1,3,_,_} --> {1,3,2,4}
            -- ...  (20 other cases omitted)
            -- {4,3,1,2} --> {4,3,2,_} --> {4,3,2,1}
            --
            -- (probably sub-optimal, but insignificant
            -- vs. the o(n^2) analysis which follows.)
            --
            for j=ndx+1 to length(next) do
              for k=1 to ncolours do
--               if not find(k,next[1..j-1]) then
                if not find(k,next) then --(see below)
                  next[j] = k
                  exit
                end if
              end for
            end for
          end if
          exit
        end if
        --
        -- technical note: if not brepeats, we are going to
        -- replace all next[ndx..$] later/above anyway, but
        -- replacing with 0 means we can avoid those slices.
        -- The next three all work: 1 is perfect for the
        -- brepeats=true case, but brepeats=false needs the
        -- above slices, while the 2nd & 3rd are equivalent
        -- the latter is obviously somewhat faster, at the
        -- cost of a wtf?!, without a comment such as this.
        --
--       next[ndx] = 1
--       next[ndx] = iff(brepeats?1:0)
        next[ndx] = brepeats -- (equivalent)
      end for
    end for
  else
    --
    -- generate SET_LIMIT random codes
    -- note that if (as is quite likely) the actual answer is
    -- not present in initial_set, then obviously it cannot
    -- possibly find it!
    --
    initial_set = repeat(0,SET_LIMIT)
    excluded = SET_LIMIT+1 -- (ie none)
    for i=1 to SET_LIMIT do
      initial_set[i] = random_set()
    end for
  end if
end procedure

atom done, is_done, best

function idle_action()
  atom to_do = excluded-1,
     t1 = time()+1
  string samp = iff(is_len=length(initial_set)?"":sprintf(" samples of %,d",{is_len}))
  for i=1 to 100000 do  -- reasonable slice of work
    done += 1
    is_done += (donet1 then exit end if
  end for
  IupSetStrAttribute(progress,"TITLE","%,d/%,d%s (%d%%)",{is_done,to_do,samp,100*(is_done/to_do)})
  return IUP_DEFAULT
end function
constant idle_action_cb = Icallback("idle_action")

procedure start_idle()
  done = 0
  is_done = 0
  best = length(initial_set)+1
  IupSetGlobalFunction("IDLE_ACTION",idle_action_cb)
end procedure

procedure new_game()
  ncolours = IupGetInt(colours,"VALUE")
  ncodelen = IupGetInt(codelen,"VALUE")
  nmaxgoes = IupGetInt(maxgoes,"VALUE")
  brepeats = IupGetInt(repeats,"VALUE")
  secret = random_set()
  guesses = {{}}
  scores = {}
  hint = {}
  create_initial_set()
  start_idle()
end procedure

constant colour_table = {#e6194b,  -- Red
             #3cb44b,  -- Green
             #ffe119,  -- Yellow
             #4363d8,  -- Blue
             #f58231,  -- Orange
             #911eb4,  -- Purple
             #42d4f4,  -- Cyan
             #f032e6,  -- Magenta
             #bfef45,  -- Lime
             #fabebe,  -- Pink
             #469990,  -- Teal
             #e6beff,  -- Lavender
             #9A6324,  -- Brown
             #fffac8,  -- Beige
             #800000,  -- Maroon
             #aaffc3,  -- Mint
             #808000,  -- Olive
             #ffd8b1,  -- Apricot
             #000075,  -- Navy
             #a9a9a9}  -- Grey

-- saved in redraw_cb(), for click testing in button_cb():
sequence last_guess = {},
     colour_centres = {}
integer guess_r2 = 0,
    colour_r2 = 0

function redraw_cb(Ihandle ih, integer /*posx*/, integer /*posy*/)
  Ihandle frame = IupGetParent(ih)
  string title = IupGetAttribute(ih,"TITLE")
  if not find(title,{"Game","Colours"}) then ?9/0 end if
  integer {cw,ch} = IupGetIntInt(ih, "DRAWSIZE")

  cdCanvas cddbuffer = IupGetAttributePtr(ih,"DBUFFER")
  IupGLMakeCurrent(ih)
  cdCanvasActivate(cddbuffer)
  cdCanvasClear(cddbuffer)

  if title="Game" then
    integer mx = min(floor(cw/(ncodelen*1.5+0.5)),floor(ch/(nmaxgoes+1))),
        diameter = floor(mx/2),
        px = floor((cw-(ncodelen*1.5+0.5)*mx)/2), -- (set margin)
        cy = ch, cx, c, r
    last_guess = {}
    for g=1 to length(guesses) do
      cy -= mx
      cx = px+floor(mx/2)
      for i=1 to 2*ncodelen+1 do
        if i!=ncodelen+1 then
          if i<=ncodelen then
            if i<=length(guesses[g]) then
              c = colour_table[guesses[g][i]]
              if g=length(guesses) then
                last_guess = {{cx,ch-cy}}
              end if
            else
              c = CD_GREY
            end if
            r = diameter
          else
            c = CD_GREY
            if g<=length(scores) then
              integer k = i-ncodelen-1,
                  {b,w} = scores[g]
              c = iff(k<=b ? CD_BLACK : iff(k<=b+w ? CD_WHITE : CD_GREY))
            end if
            r = floor(diameter*0.5)
          end if
          cdCanvasSetForeground(cddbuffer,c)
          cdCanvasSector(cddbuffer, cx, cy, r, r, 0, 360)
          cdCanvasSetForeground(cddbuffer,CD_DARK_GREY)
          cdCanvasCircle(cddbuffer, cx, cy, r)
        end if
        cx += iff(i0
    if length(scores)=nmaxgoes then
      hint = secret
      active = true
    end if
    for i=1 to ncodelen do
      c = iff(active?colour_table[hint[i]]:CD_GREY)
      cdCanvasSetForeground(cddbuffer,c)
      cdCanvasSector(cddbuffer, cx, cy, r, r, 0, 360)
      cdCanvasSetForeground(cddbuffer,CD_DARK_GREY)
      cdCanvasCircle(cddbuffer, cx, cy, r)
      cx += mx
    end for
    if length(scores)=nmaxgoes
    or guesses[$]=secret then
      ch -= floor(mx/2)
      {} = cdCanvasTextAlignment(cddbuffer, CD_CENTER)
      string wl = iff(guesses[$]=secret?"WIN":"LOSE"),
          msg = sprintf("GAME OVER - YOU %s",{wl})
      cdCanvasText(cddbuffer, cw/2, ch/2, msg)
    else
      integer ch0 = ch
      ch -= mx
      --
      -- calculate the best nw*nh way to fit all the colours in:
      -- (if nw ends up = ncodelen there is no clear separation
      -- between the hint and the colour table; the start with
      -- ncodelen+1 solves that and looks pretty good to me.)
      --
      integer nw = ncodelen+1,  -- (as above)
          nh = 1
      while nw*nh(ch/(nh+1)) then
          nw += 1
        else
          nh += 1
        end if
      end while
      --
      -- now draw all the colours
      --
      mx = min(floor(cw/nw),floor(ch/nh))
      r = floor(mx/2)
      px = floor((cw-nw*mx)/2)
      cx = px+floor(mx/2)
      cy = ch-r
      integer this_row = 0
      colour_centres = repeat(0,ncolours)
      colour_r2 = floor(r*r/4)
      for i=1 to ncolours do
        colour_centres[i] = {cx,ch0-cy}
        c = colour_table[i]
        cdCanvasSetForeground(cddbuffer,c)
        cdCanvasSector(cddbuffer, cx, cy, r, r, 0, 360)
        cdCanvasSetForeground(cddbuffer,CD_DARK_GREY)
        cdCanvasCircle(cddbuffer, cx, cy, r)
        cx += mx
        this_row += 1
        if this_row>=nw then
          this_row = 0
          cx = px + floor(mx/2)
          cy -= mx
        end if
      end for
    end if
  end if
  cdCanvasFlush(cddbuffer)
  return IUP_DEFAULT
end function

function map_cb(Ihandle ih)
  IupGLMakeCurrent(ih)
  atom res = IupGetDouble(NULL, "SCREENDPI")/25.4
  cdCanvas cddbuffer = cdCreateCanvas(CD_GL, "10x10 %g", {res})
  IupSetAttributePtr(ih,"DBUFFER",cddbuffer)
  cdCanvasSetBackground(cddbuffer, CD_PARCHMENT)
  return IUP_DEFAULT
end function

function canvas_resize_cb(Ihandle canvas)
  cdCanvas cddbuffer = IupGetAttributePtr(canvas,"DBUFFER")
  integer {canvas_width, canvas_height} = IupGetIntInt(canvas, "DRAWSIZE")
  atom res = IupGetDouble(NULL, "SCREENDPI")/25.4
  cdCanvasSetAttribute(cddbuffer, "SIZE", "%dx%d %g", {canvas_width, canvas_height, res})
  return IUP_DEFAULT
end function

procedure redraw_all()
  IupUpdate({game_canvas,colour_canvas})
end procedure

procedure undo_move()
-- Called from button_cb and from K_DEL, but latter may be invalid.
  if length(guesses[$])!=0 then
    guesses[$] = guesses[$][1..$-1]
    redraw_all()
  end if
end procedure

procedure add_move(integer i)
  if i!=0 then
    guesses[$] &= i
  end if
  if length(guesses[$])=ncodelen then
    sequence guest = guesses[$],
         score = get_score(guest,secret)
    scores = append(scores,score)
    if score!={ncodelen,0} -- (not all black==game over)
    and length(guesses)ncolours then
    IupSetInt(repeats,"VALUE",true)
  end if
  brepeats = IupGetInt(repeats,"VALUE")
  if ih!=maxgoes
  or length(scores)=length(guesses) then -- (game over)
    new_game()
  elsif nmaxgoes<=length(scores) then
    -- (signal/force game over state)
    guesses = guesses[1..length(scores)]
  end if
  redraw_all()
  return IUP_DEFAULT
end function
constant cb_valuechanged = Icallback("valuechanged_cb")

procedure main()
  IupOpen()

  colours = IupText("SPIN=Yes, SPINMIN=1, SPINMAX=20, VALUE=6, RASTERSIZE=34x")
  codelen = IupText("SPIN=Yes, SPINMIN=1, SPINMAX=10, VALUE=4, RASTERSIZE=34x")
  maxgoes = IupText("SPIN=Yes, SPINMIN=1, SPINMAX=20, VALUE=7, RASTERSIZE=34x")
  repeats = IupToggle("Repeatable?","VALUE=YES, RIGHTBUTTON=YES, PADDING=5x4")
  progress = IupLabel("-","EXPAND=HORIZONTAL, PADDING=5x4")
  usehint = IupButton("Use",Icallback("usehint_cb"),"PADDING=5x4, ACTIVE=NO")
  game_canvas = IupGLCanvas("RASTERSIZE=200x")
  colour_canvas = IupGLCanvas("RASTERSIZE=x200")
  Ihandle newgame = IupButton("New Game",Icallback("new_game_cb"),"PADDING=5x4"),
      help = IupButton("Help (F1)",Icallback("help_cb"),"PADDING=5x4"),
      quit = IupButton("E&xit",Icallback("exit_cb"),"PADDING=5x4"),
      vbox = IupVbox({IupHbox({IupLabel("Colours (1-20)","PADDING=5x4"),colours}),
              IupHbox({IupLabel("Code Length (1-10)","PADDING=5x4"),codelen}),
              IupHbox({IupLabel("Guesses (1-20)","PADDING=5x4"),maxgoes}),
              IupHbox({repeats},"MARGIN=10x5"),
              IupHbox({progress}),
              IupHbox({usehint,newgame,help,quit})},"MARGIN=5x5"),
      game_frame = IupFrame(IupHbox({game_canvas},"MARGIN=3x3"),"TITLE=Game"),
      option_frame = IupFrame(vbox,"TITLE=Options"),
      colour_frame = IupFrame(colour_canvas,"TITLE=Colours"),
      full = IupHbox({game_frame,IupVbox({option_frame,colour_frame})})
  IupSetCallbacks({colours,codelen,maxgoes,repeats}, {"VALUECHANGED_CB", cb_valuechanged})
  IupSetCallbacks({game_canvas,colour_canvas}, {"ACTION", Icallback("redraw_cb"),
                         "MAP_CB", Icallback("map_cb"),
                         "RESIZE_CB", Icallback("canvas_resize_cb"),
                         "BUTTON_CB", Icallback("button_cb")})
  dlg = IupDialog(IupHbox({full},"MARGIN=3x3"),"TITLE=Mastermind")
  IupSetCallback(dlg, "K_ANY", Icallback("key_cb"))
  IupSetAttributeHandle(dlg,"DEFAULTENTER", usehint)

  new_game()

  IupShowXY(dlg,IUP_CENTER,IUP_CENTER)
  IupSetAttribute(dlg, "RASTERSIZE", NULL)
  IupSetStrAttribute(dlg, "MINSIZE", IupGetAttribute(dlg,"RASTERSIZE"))
  IupMainLoop()
  IupClose()
end procedure
main()
```## Prolog```Prolog
mastermind :- mastermind(7, 4, 8, no_duplicates).

mastermind(Colours, Length, Guesses, Duplicates) :-
	between(2, 20, Colours),
	between(4, 10, Length),
	between(7, 20, Guesses),
	member(Duplicates, [allow_duplicates, no_duplicates]),

	create_board(Colours, Length, Duplicates, Board),
	intro(Colours, Length, Duplicates),
	play(board(Board, Length, Colours, Guesses), [], 0), !.

intro(Colours, Length, Duplicates) :-
	format('Guess the code!~n'),
	format('There are ~p character types, and ~p letters to guess~n',
	  [Colours, Length]),
	Duplicates = allow_duplicates
	-> format('Duplicates are allowed~n~n')
	; format('Duplicates are not allowed~n~n').

/* Create the combination to be guessed */
create_board(Colours, Length, Duplicates, Board) :-
	length(Board, Length),
	valid_char_list(Colours, CharSet),
	repeat,
	maplist(random_alpha(CharSet), Board),
	check_for_duplicates(Board, Duplicates).

check_for_duplicates(_, allow_dupicates).
check_for_duplicates(Board, no_duplicates) :- is_set(Board).

/* Main loop - get the player guess and print out status */
play(board(Board,_,_,MaxGuesses), _, MaxGuesses) :-
	write('Sorry, You failed to guess in time...!\nThe code was : '),
	maplist(write, Board),
	nl.
play(BoardData, PrevGuesses, GuessNum) :-
	BoardData = board(_, Length, Colours, MaxGuesses),
	GuessNum < MaxGuesses,
	ReportedGuess is GuessNum + 1,
	format('Guess #~p of #~p: ', [ReportedGuess, MaxGuesses]),
	get_player_guess(Length, Colours, Guess),
	evaluate_and_print_result(BoardData, PrevGuesses, ReportedGuess, Guess).

evaluate_and_print_result(board(Board,_,_,_), _, _,Board) :-
	format('Well done! You Guessed Correctly.~n').
evaluate_and_print_result(BoardData, PrevGuesses, NextGuessNum, Guess) :-
	BoardData = board(Board, _, _, _),
	dif(Board, Guess),
	match_guess_to_board(Board, Guess, Diffs),
	append(PrevGuesses, [guess(NextGuessNum, Guess, Diffs)], Guesses),
	maplist(print_guess, Guesses),
	play(BoardData, Guesses, NextGuessNum).

/* Get the player guess and validate that it matches the rules */
get_player_guess(Length, Colours, Guess) :-
	repeat,
	read_line_to_string(user_input, Line),
	string_chars(Line, Guess),

	% validate the correct number of items have been entered
	length(Guess, Length),

	% validate that all the characters are valid for the number of colours
	valid_char_list(Colours, ValidCharSet),
	subset(Guess, ValidCharSet).

/* Predicates to figure out how many places are correct */
match_guess_to_board(Board, Guess, Matches) :-
	maplist(guess_differences(Board), Board, Guess, Differences),
	sort(0, @>=, Differences, Matches).

% Same position, same type
guess_differences(_Board, B, B, 'X').
% Same type, different position
guess_differences(Board, B, G, 'O') :- dif(B, G), member(G, Board).
% Type not on board
guess_differences(Board, B, G, '-') :- dif(B, G), \+ member(G, Board).

/* Print out the current progress */
print_guess(guess(NextGuessNumber, Guess, Differences))	:-
	format('~w: ', NextGuessNumber),
	maplist(format('~w '), Guess),
	format(' : '),
	maplist(format('~w '), Differences),
	nl.

/* Utils */
alpha_chars([a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t]).

valid_char_list(Colours, CharSet) :-
	alpha_chars(AllChars),
	truncate_list(AllChars, Colours, CharSet).

random_alpha(AllChars, RandomMember) :- random_member(RandomMember, AllChars).

truncate_list(_, 0, []).
truncate_list([A|T], N, [A|R]) :-
	N > 0,
	N1 is N - 1,
	truncate_list(T, N1, R).
```

{{out}}

```txt

1 ?- mastermind.
Guess the code!
There are 7 character types, and 4 letters to guess
Duplicates are not allowed

Guess #1 of #8: abcd
1: a b c d : X O O -
Guess #2 of #8: acbe
1: a b c d : X O O -
2: a c b e : X O - -
Guess #3 of #8: fgab
1: a b c d : X O O -
2: a c b e : X O - -
3: f g a b : O O - -
Guess #4 of #8: cdfg
1: a b c d : X O O -
2: a c b e : X O - -
3: f g a b : O O - -
4: c d f g : X X O -
Guess #5 of #8: cdfb
1: a b c d : X O O -
2: a c b e : X O - -
3: f g a b : O O - -
4: c d f g : X X O -
5: c d f b : X X O -
Guess #6 of #8: cdaf
1: a b c d : X O O -
2: a c b e : X O - -
3: f g a b : O O - -
4: c d f g : X X O -
5: c d f b : X X O -
6: c d a f : X O O O
Guess #7 of #8: acdf
1: a b c d : X O O -
2: a c b e : X O - -
3: f g a b : O O - -
4: c d f g : X X O -
5: c d f b : X X O -
6: c d a f : X O O O
7: a c d f : X O O O
Guess #8 of #8: adfc
Well done! You Guess Correctly.
true.

```## Python

{{works with|cpython|3.7.3}}
Tested in Python 3.7.3. Includes input verification.

```python

import random


def encode(correct, guess):
  output_arr = [''] * len(correct)

  for i, (correct_char, guess_char) in enumerate(zip(correct, guess)):
    output_arr[i] = 'X' if guess_char == correct_char else 'O' if guess_char in correct else '-'

  return ''.join(output_arr)


def safe_int_input(prompt, min_val, max_val):
  while True:
    user_input = input(prompt)

    try:
      user_input = int(user_input)
    except ValueError:
      continue

    if min_val <= user_input <= max_val:
      return user_input


def play_game():
  print("Welcome to Mastermind.")
  print("You will need to guess a random code.")
  print("For each guess, you will receive a hint.")
  print("In this hint, X denotes a correct letter, and O a letter in the original string but in a different position.")
  print()

  number_of_letters = safe_int_input("Select a number of possible letters for the code (2-20): ", 2, 20)
  code_length = safe_int_input("Select a length for the code (4-10): ", 4, 10)

  letters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRST'[:number_of_letters]
  code = ''.join(random.choices(letters, k=code_length))
  guesses = []

  while True:
    print()
    guess = input(f"Enter a guess of length {code_length} ({letters}): ").upper().strip()

    if len(guess) != code_length or any([char not in letters for char in guess]):
      continue
    elif guess == code:
      print(f"\nYour guess {guess} was correct!")
      break
    else:
      guesses.append(f"{len(guesses)+1}: {' '.join(guess)} => {' '.join(encode(code, guess))}")

    for i_guess in guesses:
      print("------------------------------------")
      print(i_guess)
    print("------------------------------------")


if __name__ == '__main__':
  play_game()


```

{{out}}

```txt

Welcome to Mastermind.
You will need to guess a random code.
For each guess, you will receive a hint.
In this hint, X denotes a correct letter, and O a letter in the original string but a different position.

Select a number of possible letters for the code (2-20): 4
Select a length for the code (4-10): 4

*omitted first guesses*

Enter a guess of length 4 (ABCD): cdaa
------------------------------------
1: A A B B => O O - -
------------------------------------
2: C D A A => O X X O
------------------------------------

Enter a guess of length 4 (ABCD): ddac

Your guess DDAC was correct!

```## REXX

More checks could have been added  (for illegal inputs and illegal options).

```rexx
/*REXX pgm scores mastermind game with a human or CBLFs (Carbon Based Life Forms). */
parse arg let wid mxG oRep seed _        /*obtain optional arguments from the CL*/
   arg .  .  .  rep .           /*get uppercase 4th argument "  " " */
if let=='' | let=="," then let= 20       /*Not specified? Then use the default.*/
if wid=='' | wid=="," then wid= 4       /* "   "     "  "  "   "  */
if mxG=='' | mxG=="," then mxG= 20       /* "   "     "  "  "   "  */
if rep=='' | rep=="," then rep= 0       /* "   "     "  "  "   "  */
if datatype(seed,'W') then call random ,,seed  /*use a seed for random repeatability. */
if abbrev( 'REPEATSALLOWED',rep,3) then rep=1 /*allow an abbreviated option for REP. */
if abbrev('NOREPEATSALLOWED',rep,3) then rep=0 /* "  "   "     "  "  "  */
call vet  arg(),   'args'           /*Vet the number of arguments entered. */ /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
call vet   let, 'letters', 2, 20       /* "  "   "  " letters in the code*/ /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
call vet   wid,  'width', 4, 10       /* "  "   "  " the width of code. */ /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
call vet   mxG, 'maxGuess', 7, 20       /* "  "   "  " maximum guesses.  */ /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
call vet   rep,   'REP', 0, 1e8       /* "  "  value if repeats are allowed*/ /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
call gen;                    yourG= 'Your guess must be exactly '
                         youve= "You've already tried that guess "
    do prompt=0 by 0 until xx==wid;  say /*play until guessed or QUIT is entered*/
    say id 'Please enter a guess with '  wid ' letters          [or Quit]:'
    pull g;  g=space(g,0); L=length(g);   if abbrev('QUIT',g,1) then exit 0
    if L\==wid then do; say id '***error***' yourG wid " letters."; iterate; end
    call dups                /*look through the history log for dups*/
    q=?;   XX=0;   OO=0;   try=try+1 /*initialize some REXX vars; bump TRY.*/

       do j=1 for L; if substr(g,j,1) \== substr(q,j,1) then iterate  /*hit? */
       xx=xx+1;  q=overlay('โ–’', q, j)  /*bump the XX correct  count.    */
       end  /*j*/             /* [โ†‘] XX correct count; scrub guess.*/

       do k=1 for L;  _=substr(g, k, 1) /*process the count for "spots".   */
       if pos(_, q)==0 then iterate    /*is this (spot) letter in the code? */
       oo=oo+1;    q=translate(q, , _) /*bump the OO spot count.      */
       end  /*k*/             /* [โ†‘] OO spot count; & scrub guess.*/
    say
    @.try=id right('guess' try, 11)   ' ('mxG    "is the max):"  g  'โ”€โ”€โ–บ' ,
                   copies('X', xx)copies("O", oo)copies('-', wid-xx-oo)
    call hist
    if try==mxG then do; say;   say id  "you've used the maximum guesses:"  mxG
                say;   say id  "The code was: "  ?;  say;   exit 1
             end
    end  /*prompt*/
say;              say "     โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”"
                say "     โ”‚                     โ”‚"
                say "     โ”‚ Congratulations, you've guessed it !! โ”‚"
                say "     โ”‚                     โ”‚"
                say "     โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜"
exit 0                      /*stick a fork in it, we're all done. */
/*โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€*/
dups:  do h=1 for try; if g\=word(@.h, 8) then iterate  /*any duplicated guesses? */
     say; say id youve " (guess number" h').'; iterate prompt; end /*h*/;  return
/*โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€*/
gen: if rep==0 then reps= 'no'         /*create a literal for the prompt msg. */
         else reps=
   @abc= 'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM'     /*capital letters used for random code.*/
   id='โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€'; try=0; L@abc=length(@abc) /*identifier in front of msg from here.*/
   ?=
     do until length(?)==wid       /*gen random codes 'til there's enough.*/
     r=substr(@abc, random(1, L@abc), 1)  /*generate a random letter, 1 at a time*/
     if \rep & pos(r, ?)\==0 then iterate /*maybe don't allow a repeated digit.*/
     ?=? || r; if ?=='QUIT'&let==4 then ?= /*append random letter; ยทยทยท except this*/
     end  /*until*/            /* [โ†‘] builds a unique N-letter code.*/
   say
   say id 'A random code of '  wid  "letters (out of a possible " let ' letters) '
   say id 'has been generated  (with'  reps  "repeats)."
   return
/*โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€*/
hist:  do hist=1 for try; say @.hist; end;  return     /*show "guess" history.*/
s:  if arg(1)==1 then return '';   return "s"       /*a simpler pluraizer. */
ser: say; say;  say '***error***'  arg(1);   say;  say;     exit 13
/*โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€*/ /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
vet: parse arg val,?,mn,mx           /*vet (validate) a specified argument. */ /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
   if ?=="args" & (val>1 | _\='') then call ser "Too many arguments specified. " _   /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
   if ?=="args"    then return                            /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
   if \datatype(val, 'N')     then call ser ? "isn't numeric: "        val  /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
   if \datatype(val, 'W')     then call ser ? "isn't an integer: "      val  /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
   if val < mn           then call ser ? "has a value less than "    mn  /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
   if val > mx           then call ser ? "has a value greater than "   mx  /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
   if ?=='REP' & \datatype(val,W) then call ser "Value for REPEATS isn't valid: " oRep /*โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  optional vetting.*/
   return 1
```

'''output'''

```txt

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€ A random code of 4 letters (out of a possible 20 letters)
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€ has been generated  (with no repeats).

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€ Please enter a guess with 4 letters          [or Quit]:
abcd         โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  user input

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 1  (20 is the max): ABCD โ”€โ”€โ–บ ----

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€ Please enter a guess with 4 letters          [or Quit]:
efgh         โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  user input

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 1  (20 is the max): ABCD โ”€โ”€โ–บ ----
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 2  (20 is the max): EFGH โ”€โ”€โ–บ ----

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€ Please enter a guess with 4 letters          [or Quit]:
ijkl         โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  user input

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 1  (20 is the max): ABCD โ”€โ”€โ–บ ----
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 2  (20 is the max): EFGH โ”€โ”€โ–บ ----
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 3  (20 is the max): IJKL โ”€โ”€โ–บ O---

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€ Please enter a guess with 4 letters          [or Quit]:
mnop         โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  user input

   ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท
   ยท  (Some of the output has been elided.)  ยท
   ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยท

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€ Please enter a guess with 4 letters          [or Quit]:
yinp         โ—„โ– โ– โ– โ– โ– โ–  user input

โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 1  (20 is the max): ABCD โ”€โ”€โ–บ ----
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 2  (20 is the max): EFGH โ”€โ”€โ–บ ----
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 3  (20 is the max): IJKL โ”€โ”€โ–บ O---
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 4  (20 is the max): MNOP โ”€โ”€โ–บ XO--
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 5  (20 is the max): WXYZ โ”€โ”€โ–บ O---
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 6  (20 is the max): LKHI โ”€โ”€โ–บ O---
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 7  (20 is the max): PONM โ”€โ”€โ–บ XO--
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 8  (20 is the max): ZYXW โ”€โ”€โ–บ O---
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€   guess 9  (20 is the max): YZWX โ”€โ”€โ–บ X---
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€  guess 10  (20 is the max): MOPN โ”€โ”€โ–บ OO--
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€  guess 11  (20 is the max): OMPN โ”€โ”€โ–บ OO--
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€  guess 12  (20 is the max): LKJI โ”€โ”€โ–บ O---
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€  guess 13  (20 is the max): JILK โ”€โ”€โ–บ X---
โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€  guess 14  (20 is the max): YINP โ”€โ”€โ–บ XXXX

     โ”Œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”
     โ”‚                     โ”‚
     โ”‚ Congratulations, you've guessed it !! โ”‚
     โ”‚                     โ”‚
     โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜

```## Ring


```ring

# Project : Mastermind

colors = ["A", "B", "C", "D"]
places = list(2)
mind = list(len(colors))
rands = list(len(colors))
master = list(len(colors))
test = list(len(colors))
guesses = 7
repeat = false
nr = 0

if repeat
  for n = 1 to len(colors)
    while true
         rnd = random(len(colors)-1) + 1
         if rands[rnd] != 1
           mind[n] = rnd
           rands[rnd] = 1
          exit
         ok
    end
  next
else
  for n = 1 to len(colors)
    rnd = random(len(colors)-1) + 1
    mind[n] = rnd
  next
ok

for n = 1 to len(colors)
   master[n] = char(64+mind[n])
next
while true
     for p = 1 to len(places)
        places[p] = 0
     next
     nr = nr + 1
     see "Your guess (ABCD)? "
     give testbegin
     for d = 1 to len(test)
        test[d] = testbegin[d]
     next
     flag = 1
     for n = 1 to len(test)
        if upper(test[n]) != master[n]
         flag = 0
        ok
     next
     if flag = 1
      exit
     else
      for x = 1 to len(master)
         if upper(test[x]) = master[x]
           places[1] = places[1] + 1
         ok
      next
      mastertemp = master
      for p = 1 to len(test)
         pos = find(mastertemp, upper(test[p]))
         if pos > 0
           del(mastertemp, pos)
           places[2] = places[2] + 1
         ok
      next
     ok
     place1 = places[1]
     place2 = places[2] - place1
     place3 = len(master) - (place1 + place2)
     showresult(test, place1, place2, place3)
     if nr = guesses
      exit
     ok
end
see "Well done!" + nl
see "End of game" + nl

func showresult(test, place1, place2, place3)
    see "" + nr + " : "
    for r = 1 to len(test)
       see test[r]
    next
    see " : "
    for n1 = 1 to place1
       see "X" + " "
    next
    for n2 = 1 to place2
       see "O" + " "
    next
    for n3 = 1 to place3
       see "-" + " "
    next
    see nl

```

Output:

```txt

Your guess (ABCD)? BCDA
1 : BCDA : X X O -
Your guess (ABCD)? BCDB
2 : BCDB : X X X -
Your guess (ABCD)? BCBB
3 : BCBB : X X X -
Your guess (ABCD)? BCAB
Well done!
End of game

```## Rust

{{libheader|rand}}

```rust
extern crate rand;

use rand::prelude::*;
use std::io;

fn main() {
  let mut input_line = String::new();
  let colors_n;
  let code_len;
  let guesses_max;
  let colors_dup;

  loop {
    println!("Please enter the number of colors to be used in the game (2 - 20): ");
    input_line.clear();
    io::stdin()
      .read_line(&mut input_line)
      .expect("The read line failed.");
    match (input_line.trim()).parse::() {
      Ok(n) => {
        if n >= 2 && n <= 20 {
          colors_n = n;
          break;
        } else {
          println!("Outside of range (2 - 20).");
        }
      }
      Err(_) => println!("Invalid input."),
    }
  }
  let colors = &"ABCDEFGHIJKLMNOPQRST"[..colors_n as usize];

  println!("Playing with colors {}.\n", colors);

  loop {
    println!("Are duplicated colors allowed in the code? (Y/N): ");
    input_line.clear();
    io::stdin()
      .read_line(&mut input_line)
      .expect("The read line failed.");
    if ["Y", "N"].contains(&&input_line.trim().to_uppercase()[..]) {
      colors_dup = input_line.trim().to_uppercase() == "Y";
      break;
    } else {
      println!("Invalid input.");
    }
  }
  println!(
    "Duplicated colors {}allowed.\n",
    if colors_dup { "" } else { "not " }
  );
  loop {
    let min_len = if colors_dup { 4 } else { 4.min(colors_n) };
    let max_len = if colors_dup { 10 } else { 10.min(colors_n) };
    println!(
      "Please enter the length of the code ({} - {}): ",
      min_len, max_len
    );
    input_line.clear();
    io::stdin()
      .read_line(&mut input_line)
      .expect("The read line failed.");
    match (input_line.trim()).parse::() {
      Ok(n) => {
        if n >= min_len && n <= max_len {
          code_len = n;
          break;
        } else {
          println!("Outside of range ({} - {}).", min_len, max_len);
        }
      }
      Err(_) => println!("Invalid input."),
    }
  }
  println!("Code of length {}.\n", code_len);
  loop {
    println!("Please enter the number of guesses allowed (7 - 20): ");
    input_line.clear();
    io::stdin()
      .read_line(&mut input_line)
      .expect("The read line failed.");
    match (input_line.trim()).parse::() {
      Ok(n) => {
        if n >= 7 && n <= 20 {
          guesses_max = n;
          break;
        } else {
          println!("Outside of range (7 - 20).");
        }
      }
      Err(_) => println!("Invalid input."),
    }
  }
  println!("{} guesses allowed.\n", guesses_max);

  let mut rng = rand::thread_rng();
  let mut code;
  if colors_dup {
    code = (0..code_len)
      .map(|_| ((65 + rng.gen_range(0, colors_n) as u8) as char))
      .collect::>();
  } else {
    code = colors.chars().collect::>();
    code.shuffle(&mut rng);
    code = code[..code_len as usize].to_vec();
  }
  //code = vec!['J', 'A', 'R', 'D', 'A', 'N', 'I'];
  //println!("Secret code: {:?}", code);
  let mut guesses: Vec<(String, String)> = vec![];
  let mut i = 1;
  loop {
    println!("Your guess ({}/{})?: ", i, guesses_max);
    input_line.clear();
    io::stdin()
      .read_line(&mut input_line)
      .expect("The read line failed.");
    let mut guess = input_line.trim().to_uppercase();
    if guess.len() as i32 > code_len {
      guess = guess[..code_len as usize].to_string();
    }
    let guess_v = guess.chars().collect::>();
    let res = evaluate(&code, &guess_v);
    guesses.push((guess, res.clone()));
    let width = 8 + guesses_max.to_string().len() + code_len as usize * 2;
    println!("{}", "-".repeat(width));
    for (i, guess) in guesses.iter().enumerate() {
      let line = format!(
        " {:w1$} : {:w2$} : {:w2$} ",
        i + 1,
        guess.0,
        guess.1,
        w1 = guesses_max.to_string().len(),
        w2 = code_len as usize
      );
      println!("{}", line);
    }
    println!("{}", "-".repeat(width));
    if res == "X".repeat(code_len as usize) {
      println!("You won! Code: {}", code.into_iter().collect::());
      break;
    }
    i += 1;
    if i > guesses_max {
      println!("You lost. Code: {}", code.into_iter().collect::());
      break;
    }
  }
}

fn evaluate(code: &[char], guess: &[char]) -> String {
  let mut res: Vec = vec![];
  for i in 0..guess.len() {
    if guess[i] == code[i] {
      res.push('X');
    } else if code.contains(&guess[i]) {
      res.push('O');
    } else {
      res.push('-');
    }
  }
  res.sort_by(|a, b| b.cmp(a));
  res.into_iter().collect()
}
```

{{out}}

```txt

Please enter the number of colors to be used in the game (2 - 20):
20
Playing with colors ABCDEFGHIJKLMNOPQRST.

Are duplicated colors allowed in the code? (Y/N):
n
Duplicated colors not allowed.

Please enter the length of the code (4 - 10):
10
Code of length 10.

Please enter the number of guesses allowed (7 - 20):
20
20 guesses allowed.

Your guess (1/20)?:
abcdefghi
------------------------------
 1 : ABCDEFGHI : OOOOOO---
------------------------------
<...>
Your guess (20/20)?:
ipgecnmhdk
------------------------------
 1 : ABCDEFGHI : OOOOOO---
 2 : ABCDE   : OOO--
 3 : ABC    : O--
 4 : DEBF    : OO--
 5 : DEAG    : OOO-
 6 : DEAH    : OOO-
 7 : DEAGH   : OOOO-
 8 : DEGHI   : XOOOO
 9 : JKLMN   : OOO--
 10 : JKL    : O--
 11 : K     : O
 12 : DEGHIK   : XOOOOO
 13 : MN     : OO
 14 : OPQ    : X--
 15 : QRS    : ---
 16 : PT     : O-
 17 : PEGHIKCMND : XOOOOOOOOO
 18 : HKMNICDPEG : OOOOOOOOOO
 19 : EGNHKMPDCI : OOOOOOOOOO
 20 : IPGECNMHDK : XXXXXXXXOO
------------------------------
You lost. Code: IPGECHMNDK

```## zkl

{{trans|C++}}

```zkl
class MasterMind{
  fcn init(code_len,guess_count){
   var codeLen =code_len.max(4).min(10);
   var guessCnt=guess_count.max(7).min(20);
   var colors ="ABCDEFGHIJKLMNOPQRST"[0,codeLen];
  }
  fcn play{
   guesses,win,blackWhite:=List(),False,Void;
   code:=codeLen.pump(String,'wrap(_){ colors[(0).random(codeLen)] });
   do(guessCnt){
	 str:=getInput();
	 win,blackWhite = checkInput(str,code);
	 guesses.append(T(str,blackWhite));
	 showBoard(guesses);
	 if(win) break;
   }
   if(win) println("--------------------------------\n",
		"Very well done!\nYou found the code: ",code);
    else println("--------------------------------\n",
		"I am sorry, you didn't discover the code!\nThe code was: ",code);
  }
  fcn [private] showBoard(guesses){
    foreach n,gbw in ([1..].zip(guesses)){
     guess,blackWhite := gbw;
     println("%2d: %s :% s %s".fmt(n,
	   guess.split("").concat(" "), blackWhite.split("").concat(" "),
	   "- "*(codeLen - blackWhite.len())));
    }
  }
  fcn [private] getInput{
    while(True){
	 a:=ask("Enter your guess (" + colors + "): ").toUpper()[0,codeLen];
	 if(not (a-colors) and a.len()>=codeLen) return(a);
    }
  }
  fcn [private] checkInput(guess,code){
	// black: guess is correct in both color and position
    // white: correct color, wrong position
	matched,black := guess.split("").zipWith('==,code), matched.sum(0);
	// remove black from code, prepend null to make counting easy
	code = L("-").extend(matched.zipWith('wrap(m,peg){ m and "-" or peg },code));
	white:=0; foreach m,p in (matched.zip(guess)){
	  if(not m and (z:=code.find(p))){ white+=1; code[z]="-"; }
	}
	return(black==codeLen,"X"*black + "O"*white)
  }
}(4,12).play();
```

{{out}}

```txt

Enter your guess (ABCD): abcd
 1: A B C D : X O O -
Enter your guess (ABCD): abcc
 1: A B C D : X O O -
 2: A B C C : O O - -
Enter your guess (ABCD): aaad
 1: A B C D : X O O -
 2: A B C C : O O - -
 3: A A A D : X - - -
Enter your guess (ABCD): bccd
 1: A B C D : X O O -
 2: A B C C : O O - -
 3: A A A D : X - - -
 4: B C C D : X X O -
Enter your guess (ABCD): dcbd
 1: A B C D : X O O -
 2: A B C C : O O - -
 3: A A A D : X - - -
 4: B C C D : X X O -
 5: D C B D : X X X X
--------------------------------
Very well done!
You found the code: DCBD

```